Cysylltwch â ni

Y Diweddaraf am Coronafeirws

Mae Llinell Gymorth R.A.B.I ar gael. Er gwaethaf heriau Coronofeirws, bydd y staff yn dal i gefnogi’r rheini yn y diwydiant ffermio sydd dan bwysau.

O’r galwadau a gawn, daeth yn amlwg ei bod yn well gan y rhan fwyaf o bobl, ar hyn o bryd, holi am gefnogaeth dros y ffôn. Gallwn alw heibio os yw’r amodau’n eithriadol.

A ninnau’n ffermwyr gwyddom yn iawn fod amser yn bwysig. Ond mae ein staff ni yn barod i rannu eu hamser nhw gyda chi.

Rhowch alwad inni ar ein Llinell Gymorth. Mae’n rhad: 0808 281 9490; neu ar e-bost help@rabi.org.uk

Pan fyddwch yn galw, bydd aelod o’n tîm lles yno i gael gair â chi. Rydym yn deall yn iawn ei bod hi’n anodd codi’r ffôn am y tro cyntaf, a siarad â pherson dieithr am bethau personol.

Ond bydd y sgwrs yn hollol gyfrinachol a gallwch drafod yn hollol rydd. Fyddwn ni ddim yn datgelu dim byd i neb heb eich caniatâd chi. Dyw’r galwadau ddim yn cael eu recordio ychwaith. Gwnawn ein gorau glas i’ch gwneud chi i deimlo’n gysurus. Byddwn, bob amser, yn eich trin â pharch a chydymdeimlad.

Os byddai'n well gennych siarad â siaradwr Cymraeg, rhowch wybod i ni a byddwn yn trefnu i un o'n swyddogion lles rhanbarthol eich galw yn ôl.  Bydd yn gyfle i chi sefydlu perthynas go iawn â rhywun sy’n eich cefnogi chi ac yn awyddus i’ch helpu chi. Unwaith eto bydd pob cam a gymerir yn gwbl gyfrinachol. Does dim byd i’w golli.

Gall ein swyddogion lles rhanbarthol drafod cynllun gweithredu gyda chi.  Mae’n syndod faint o broblemau sy’n cael eu datrys o gwmpas bwrdd y gegin!